Ogólne Warunki Świadczenia Usług Doradztwa

Poniżej przedstawiamy warunki świadczenia usług doradztwa przez Axon Tax Sp. z o. o. spółkę doradztwa podatkowego („Axon”).

Niniejszy dokument posługuje się następującymi definicjami. Termin: „Zleceniodawca” oznacza Zleceniodawcę  podpisującego umowę o świadczenie usług doradczych z Axon lub korzystającego z usług doradczych Axon bez pisemnej umowy, jak również pracowników oraz przedstawicieli Zleceniodawcy, będących odbiorcami usług świadczonych przez Axon. Dodatkowo termin „Zleceniodawca” oznacza również wszelkie podmioty powiązane ze Zleceniodawcą oraz  każdy inny podmiot, który na mocy porozumienia Axon oraz Zleceniodawcy będzie traktowany w powyższy w sposób.

Termin „Umowa” oznacza umowę o świadczenie usług doradczych pomiędzy Axon a Zleceniodawcą, która może mieć formę pisemną lub ustną.

1. Postanowienia wstępne

  1. W przypadku, gdy Zleceniodawca korzysta z usług świadczonych przez Axon, przyjmuje się, że dokonał on milczącej akceptacji OWUD, chyba że w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy złoży Axon pisemne oświadczenie, iż nie akceptuje niniejszych OWUD.
  2. Axon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje w sferze faktycznej lub prawnej podjęte przez Zleceniodawcę w wyniku wykonania usług przez Axon.

2. Prawa autorskie

Axon jest właścicielem  praw autorskich i wszelkich innych praw dotyczących ochrony własności intelektualnej związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

3. Przepisy i orzecznictwo będące podstawą doradztwa

Przygotowując opinie, raporty z przeglądów, analizy, dokumentacje oraz wszelkie inne dokumenty w toku świadczenia usług doradztwa Axon uwzględnia odpowiednie przepisy ustaw  podatkowych obowiązujące w dniu przygotowania przedmiotowych dokumentów, postanowienia międzynarodowych umów  dotyczących opodatkowania oraz orzecznictwo sądów i interpretacji organów administracji, o ile zostały ogłoszone publicznie do dnia wydania opinii. Przepisy i postanowienia mogą ulec zmianie po dacie przedstawienia opinii Axon, co może mieć wpływ na wnioski w niej zawarte. Axon nie ma obowiązku uaktualniania opinii, w celu dostosowania opinii do zmienionego stanu prawnego. Każde żądanie Zleceniodawcy uaktualnienia opinii będzie poczytywane jako odrębna Umowa, za którą należy się wynagrodzenie.

4. Informacje będące podstawą doradztwa

Axon świadcząc usługi bazuje na informacjach otrzymywanych każdorazowo od Zleceniodawcy. Informacje te nie podlegają weryfikacji przez Axon.  Axon nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieścisłe informacje przekazane przez Zleceniodawcę, które miały wpływ na  wnioski wskazane w opiniach lub innych dokumentach.

5. Rzetelność udostępnianych informacji

Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania z Axon w celu prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności do udostępnienia wszelkich informacji i materiałów oraz udzielania ustnych informacji wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy. Zleceniodawca odpowiada za rzetelność, dokładność i kompletność udostępnianych Axon danych oraz informacji, niezbędnych dla realizacji niniejszej Umowy.

Zleceniodawca ma świadomość, iż jakość świadczonych przez Axon usług pozostaje w ścisłym związku z rzetelnością i jakością przekazywanych przez Zleceniodawcę  danych i  informacji. Dlatego Zleceniodawca  dostarczy wszelkie informacje oraz zapewni wszelką pomoc oraz dostęp do wszelkiej dokumentacji znajdującej się w jego posiadaniu. Zleceniodawca dołoży należytej staranności w celu dostarczenia Axon wyżej wskazanych informacji lub dokumentów, jeśli nie będą one  w jego posiadaniu. Dodatkowo Axon ma prawo prowadzenia rozmów z pracownikami Zleceniodawcy, o ile jest to niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.

Zleceniodawca zawiadomi Axon o wszelkich posiadanych przez siebie informacjach, które nie zostały przekazane lub zażądane przez Axon, a które mogą mieć związek ze świadczonymi na podstawie niniejszej Umowy usługami.

6. Wykorzystanie porad przez Zleceniodawcę

Wszelkie wnioski, porady, informacje lub rekomendacje zostają przygotowane w związku z konkretną Umową, w określonym stanie faktycznym i dla indywidualnie określonego odbiorcy. W konsekwencji jedynym podmiotem uprawnionym do ich wykorzystywania jest Zleceniodawca. Jeżeli Zleceniodawca udostępni wniosek, poradę, informację lub rekomendację  innym podmiotom Axon nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się do nich innych podmiotów.

W sytuacji podnoszenia przez jakikolwiek inny podmiot roszczeń będących konsekwencją naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień niniejszego punktu, Zleceniodawca zobowiązuje się do naprawienia Axon wynikłej stąd szkody.

7. Klauzula Poufności

Axon zobowiązuje zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszej Umowy.  Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do informacji poufnych będących:

  1. Informacjami wytworzonymi przez Axon, w toku świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy,
  2. Informacjami, których ujawnienie przez Axon będzie konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub standardy związane z wykonywaniem zawodu,
  3. Informacjami  powszechnie znanymi,
  4. Informacjami znanymi Axon bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.

Axon jest uprawniony do zachowania kopii informacji poufnych otrzymanych od Zleceniodawcy, w celu ich archiwizacji zgodnie z obowiązującymi w Axon profesjonalnymi standardami.

Zleceniodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Axon informacji uzyskanych podczas świadczenia usług innym podmiotom prowadzącym działalność pod firmą Axon.

8. Wynagrodzenie

Axon przysługuje z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo w formie ryczałtu (wynagrodzenie ryczałtowe) bądź w oparciu o liczbę godzin  spędzonych przy realizacji Umowy przez personel Axon oraz odpowiednią stawkę godzinową (wynagrodzenie godzinowe). Axon jest zobowiązany  do każdorazowego poinformowania  Zleceniodawcy o wysokości stawki godzinowej wykorzystywanej w celu wyliczenia wysokości należnego mu wynagrodzenia.

W przypadku, gdy strony nie ustalą wynagrodzenia ryczałtowego lub innej formy wynagradzania, jak również w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, zastosowanie znajduje wynagrodzenie godzinowe.  W określonych okolicznościach strony mogą ustalić wynagrodzenie przysługujące Axon z tytułu realizacji Umowy z uwzględnieniem kryteriów innych niż te brane pod uwagę przy wynagrodzeniu ryczałtowym lub godzinowym. W szczególności kryteriami takimi mogą być: termin wykonania usługi, doświadczenie przy świadczeniu usług danego rodzaju, unikalna wiedza niezbędna do realizacji Umowy wypracowana przez Zleceniobiorcę.

W przypadku gdy Axon będzie świadczył usługi przez okres przekraczający okresy miesięczne a Strony nie ustalą sposobu wystawienia faktury VAT, Axon będzie uprawniony do wystawiania faktur za prace wykonane w poszczególnych miesiącach.

Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień otrzymania takiej faktury uznaje się datę otrzymania oryginału faktury listem poleconym lub kurierem.

Jeżeli Strony tak postanowią, Axon może pobrać zaliczkę na poczet wynagrodzenia.

9. Zwrot opłat i wydatków

Wszelkie opłaty i wydatki (w szczególności koszty noclegu i dojazdu) niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy będą ponoszone przez Axon i zostaną następnie zwrócone przez Zleceniodawcę, o ile Strony nie postanowią inaczej.

10. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

Usługa Axon podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (podatek VAT). W związku z powyższym wynagrodzenie Axon zostanie powiększone o podatek VAT według właściwej stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

11. Upoważnienie do wystawiania faktur

Zleceniodawca upoważnia Axon do wystawiania faktur VAT  wynikających z niniejszej Umowy bez podpisu Zleceniodawcy i ich wysyłania w formie elektronicznej.

12. Wypowiedzenie Umowy

Zleceniodawca ma prawo do pisemnego wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Axon.

Axon ma prawo do pisemnego wypowiedzenia  Umowy,  jeżeli Zleceniodawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w szczególności opóźnia się z płatnością wynagrodzenia należnego Axon przez czas dłuższy niż jeden miesiąc. Jeżeli Axon skorzysta z prawa o wypowiedzenia Umowy, nie będzie odpowiedzialne za szkody powstałe u Zleceniodawcy w wyniku wypowiedzenia Umowy.

13. Zawieszenie świadczenia usług

Axon ma prawo zawiesić świadczenie usług do momentu uregulowania zaległych płatności wynikających z wystawionych faktur. Jeżeli Axon skorzysta z prawa do zawieszenia świadczenia usług, nie będzie odpowiedzialne za szkody wynikłe z tego powodu u Zleceniodawcy.

14. Zasady odpowiedzialności

Axon będzie odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Zleceniodawcy, w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług doradztwa wskazanych Umową, z tym, że odpowiedzialność ta, jak również odpowiedzialność za szkody wynikłe z innych przyczyn jest ograniczona do  wysokości wynagrodzenia zapłaconego na rzecz Axon przez Zleceniodawcę za usługi objęte Umową i nie obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zleceniodawca może domagać się od Axon naprawienia szkody w zakresie, w jakim ponosi on odpowiedzialność za szkodę - biorąc pod uwagę stopień winy Axon i stopień przyczynienia się Axon do powstałej szkody.

15. Siła wyższa

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za  wady w wykonaniu Umowy powstałe na skutek okoliczności spowodowanych siłą wyższą, do, których w szczególności należy zaliczyć: nieszczęśliwy wypadek, powódź, pożar, strajk pracowniczy, wojnę. Strony nie  ponoszą odpowiedzialności za  pozostające poza wpływem stron wady w wykonaniu Umowy powstałe w wyniku wydania aktów prawa, orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych.

16. Wyłączenie odpowiedzialności personelu Axon

Zleceniodawca zobowiązuje się, że nie zgłosi żadnych roszczeń zmierzających do naprawienia szkody lub straty przeciwko jakiemukolwiek pracownikowi lub przedstawicielowi Axon lub osobie wykonującej czynności na zlecenie Axon, o ile roszczenia będą pozostawały w związku z usługami będącymi przedmiotem niniejszej Umowy.

Uznaje się, iż powyższe wyłączenie nie stanowi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Axon za czyny lub zaniechania pracowników lub przedstawicieli (osób wykonujących czynności na zlecenie Axon),  działających w imieniu lub na rzecz Axon.

17. Cesja praw i obowiązków

Żadna ze stron nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Powyższe nie dotyczy przeniesienia całokształtu praw i obowiązków wynikających z Umowy na inną spółkę powiązaną z Axon. Strony niniejszym wyrażają zgodę na takie przeniesienie, bez konieczności dokonywania dalszych zawiadomień.

18. Przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Zleceniodawca przedstawi na żądanie Axon wszelkie informacje konieczne do wypełnienia ustawowych obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

19. Obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej

Axon lub podmioty z nim współpracujące lub świadczące usługi na jego rzecz mają obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 283). Przyjmuje się, że Zleceniodawca nie zwalnia Axon, ani tych podmiotów z obowiązku zachowania tej tajemnicy w stosunku do faktów i informacji związanych ze świadczeniem przez Axon lub przez te podmioty usług na rzecz Zleceniodawcy na potrzeby zastosowania rozdziału 11a Ordynacji podatkowej „Informacje o schematach podatkowych”, chyba że Zleceniodawca złoży Axon w formie pisemnej wyraźne oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku dochowania tej tajemnicy.

20. Obowiązki z zakresu MDR

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że w związku ze świadczeniem usług doradczych na Axon mogą ciążyć obowiązki uregulowane w rozdziale 11a Ordynacji podatkowej „Informacje o schematach podatkowych”, które Axon zobowiązana będzie wypełniać z uwzględnieniem wiążącej Axon tajemnicy zawodowej, o której mowa w pkt 20.

21. Komunikowanie się przy pomocy poczty elektronicznej

Zleceniodawca wyraża zgodę na komunikowanie się w związku z realizacją niniejszej Umowy przy pomocy poczty elektronicznej. Zleceniodawca  jest świadomy i akceptuje ryzyko związane z komunikowaniem się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W związku z powyższym Axon będzie wykorzystywał pocztę elektroniczną dla potrzeb komunikacji z Zleceniodawcą do momentu otrzymania pisemnego żądania zaprzestania przekazywanie jakichkolwiek danych lub informacji tą drogą i do tego czasu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z komunikacją przy pomocy poczty elektronicznej.

22. Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym niniejszych OWUD,  zostanie uznane za nieważne, lub nieskuteczne Strony uznają, iż pozostałe postanowienia umowne pozostają ważne i skuteczne.

23. Adres do korespondencji dla Axon

Adresem do korespondencji Axon jest: ul. Sienna 93/32, 00-815 Warszawa

24. Wybór prawa i sądu

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby powoda. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy stronami. 

25. Referencje

Zleceniodawca wyraża zgodę, że Axon może używać nazwy Zleceniodawcy w kontaktach ze swoimi klientami, w szczególności w listach referencyjnych. W uzasadnionych wypadkach Axon jest uprawniony do występowania z prośbą o sporządzenie przez Zleceniodawcę listu referencyjnego dla potencjalnych klientów Axon.