Zwolnienie z VAT usług pośrednictwa w wykupie obligacji

Podatnik świadczy na rzecz instytucji finansowych usługi pośrednictwa zakresie sprzedaży papierów wartościowych. Usługi te podlegają zwolnieniu z VAT. W niedługim czasie podatnik zaproponuje niektórym swoim klientom nowy rodzaj usług. Usługi te będą skierowane do podmiotów, które w przeszłości wyemitowały obligacje a które obecnie są zainteresowane ich wcześniejszym wykupem w celu umorzenia. Podatnik wyszukiwałby dla tych klientów osoby będące posiadaczami obligacji i składał im ofertę wcześniejszego wykupu.

Aktualność
Data:
Sobota, 20.02.2016
Zwolnienie z VAT usług pośrednictwa w wykupie obligacji

Poradnik zastanawia się, czy usługi polegające na kojarzeniu emitentów obligacji z posiadaczami obligacji w celu zawarcia porozumienia w przedmiecie wcześniejszego wykupu obligacji będą zwolnione z VAT.

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w art. art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są m. in. papiery wartościowe. Natomiast przez papiery wartościowe rozumie się m. in. obligacje. Wobec powyższego, usługi świadczone przez podatnika na rzecz emitentów obligacji polegające na wyszukiwaniu i przedstawianiu podmiotów zainteresowanych zbyciem obligacji wyemitowanych przez emitentów mogłyby korzystać ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy VAT jako usługi pośrednictwa w transakcjach, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Biorcą pod uwagę literalne brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy VAT urząd skarbowy mógłby wprawdzie twierdzić, że czynność polegająca na wykupieniu przez emitenta własnych obligacji w celu ich umorzenia sama w sobie nie jest usługą w rozumieniu Ustawy VAT a zatem pośrednictwo w tej konkretnej czynności przez podatnika nie mieści się w zakresie omawianego zwolnienia (gdyż czynności podatnika nie doprowadzą do świadczenia usługi pomiędzy emitentami a nabywcami obligacji). Ryzyko to należy jednak ocenić jako małe. Do zwolnienia usług pośrednictwa w zakresie instrumentów finansowych (obligacji) należałoby w tym przypadku podejść szeroko – każda usługa, która polega na skojarzeniu dwóch stron w celu dokonania czynności w następstwie której dochodzi do zmiany ich praw i obowiązków, w tym ich wygaśnięcia i która jednocześnie dotyczy instrumentów finansowych, powinna korzystać ze zwolnienia z VAT. Należy ponadto wrócić uwagę, że w art. 135 ust. 1 pkt f Dyrektywy 2006/112/WE (tzw. Dyrektywy VAT) omawiane zwolnienie zostało zredagowane nieco inaczej: Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: transakcje, łącznie z pośrednictwem, jednakże z wyłączeniem przechowywania i zarządzania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach lub związkach, obligacje i inne papiery wartościowe (…). Powyższy zapis potwierdza, że intencją prawodawcy unijnego było objęcie zwolnieniem usług pośrednictwa jeżeli dotyczą obligacji lub innych papierów wartościowych. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zwolnieniem świadczonych przez podatnika usług może być stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu przedstawione w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2014 r. o sygn. ILPP2/443-142/14-4/AD. Organ ten uznał, że czynności polegające na przyjmowaniu od osób zainteresowanych zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, a następnie przekazywaniu tych zleceń do właściwego podmiotu, np. do funduszu inwestycyjnego w celu zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa od zainteresowanych, stanowi usługę pośrednictwa finansowego, która na mocy art. 43 ust. 1 pkt 41 Ustawy VAT korzysta ze zwolnienia z VAT. W powyższej interpretacji, organ podatkowy wprawdzie nie rozstrzygał o zwolnieniu z VAT usług pośrednictwa w wykupie obligacji, niemniej jednak biorąc pod uwagę, że zarówno obligacje jaki i jednostki uczestnictwa w funduszach stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, można przypuszczać, że w odniesieniu do instrumentów w postaci obligacji organ zająłby stanowisko podobne.