Likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego

Likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy CIT nie musi wynikać wyłącznie z jego fizycznego zużycia czy zniszczenia, ale także wskutek rozwiązania umowy dzierżawy, wykreślenia z ewidencji lub pozostawienia do dyspozycji innego podmiotu przez sprzedaż lub darowiznę.

Aktualność
Data:
Czwartek, 06.10.2011
Likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego

Ustawodawca wyłącza z kosztów uzyskania przychodów straty powstałe w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Wątpliwości budzi jednak, jak rozumieć pojęcie likwidacji. Tę kwestię rozstrzygnął WSA w Krakowie w wyroku z dn. 19.04.2011r., sygn. I SA/Kr 228/11. WSA wskazał, że niezasadnym jest traktowanie likwidacji wyłącznie jako fizycznego zniszczenia lub zużycia środka trwałego.

Likwidacją środka trwałego jest również definitywne zaprzestanie korzystania, pozostawienie go do dyspozycji innego podmiotu, także przez sprzedaż lub darowiznę, wycofanie go z ewidencji środków trwałych, a także- co było istotą sporu- zakończenie stosunku prawnego dzierżawy określonego środka trwałego, co doprowadziło do zwrotu środka wynajmującemu. Należy przy tym zaznaczyć, że jeżeli środek trwały uległ likwidacji z przyczyn innych, niż wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 6, można go zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów.